Over
PO Eindhoven

Best, Son & Breugel

In dit samenwerkingsverband werken alle reguliere en speciale scholen van het primair onderwijs samen om te zorgen dat alle leerlingen in de regio Eindhoven, Best en Son & Breugel het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Eén doel; samen voor kinderen.

Iedereen verdient het onderwijs en de ondersteuning die nodig is.

Eén doel; samen voor kinderen.

Iedereen verdient het onderwijs en de ondersteuning die nodig is.

Informatie

SWV Passend onderwijs

Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven is een samenwerkingsverband primair onderwijs voor alle scholen voor basis- en speciaal (basis)onderwijs in Best, Eindhoven en Son & Breugel.

Wij vinden het belangrijk dat voor alle leerlingen goed onderwijs beschikbaar is dat aansluit bij hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Waar mogelijk is dit thuisnabij op de reguliere basisschool in de eigen fysieke en sociale leefomgeving, of op een basisschool passende bij de identiteit van ouders. Waar dit niet mogelijk is kent het samenwerkingsverband een dekkend aanbod van speciale voorzieningen zoals speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Om dit te realiseren heeft het samenwerkingsverband gekozen voor het bestuursmodel. Het samenwerkingsverband is compact ingericht, zodat zo veel als mogelijk middelen naar de schoolbesturen gaan om passend onderwijs te kunnen bieden, op hun scholen, in de klas.

Het bestuur van PO Eindhoven

 • Sytske Feenstra, directeur bestuurder a.i

Het samenwerkingsverband kent een stafbureau met 2 medewerkers:

 • Annemarie Moolenaar, stafmedewerker
 • Martine van Rhee, managementassistent

Het samenwerkingsverband zoekt een directeur-bestuurder voor 0,4 – 0,6 fte. 

 

Ondersteuningsplanraad

Wat doet de OPR?

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een onafhankelijke medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De OPR bestaat uit ouders en personeelsleden uit medezeggenschapsraden van scholen. De OPR kijkt kritisch naar de plannen en het beleid van het samenwerkingsverband en denkt hierin mee.

De voornaamste taak van de OPR is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). De raad stelt zich positief kritisch op en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het samenwerkingsverband over onderwerpen die zij belangrijk vindt om met het bestuur van het samenwerkingsverband te bespreken.

Hoe is de OPR georganiseerd?

De scholen van het samenwerkingsverband hebben veel ouders en personeelsleden. Om de ondersteuningsplanraad werkbaar te maken, is ervoor gekozen om de OPR uit 10 tot 12 leden (50% ouders en 50% personeelsleden) te laten bestaan.
De samenstelling van de OPR wordt gevormd op basis van een goede afspiegeling van de achterban. Naast vertegenwoordiging van verschillende schoolbesturen en geografische spreiding is er ook diversiteit in geslacht en afkomst, diversiteit in ondersteuningsbehoefte kind (oudergeleding) en taken in het onderwijs (personeelsgeleding).

De OPR is dringend op zoek naar ouders voor in de OPR. Heeft u een kind op een van de scholen in Best, Eindhoven of Son & Breugel dan verwelkomen wij u graag als OPR lid. Voor meer informatie:
Vacature OPR ouder november 2023.

Samen voor kinderen

Onze ambities

Ondersteuningsplan & jaarplan

 • Voor elke leerling is binnen 30 werkdagen na aanmelding een passende onderwijsplek beschikbaar.
 • Het SWV kent geen thuiszitters (ongeoorloofd afwezig langer dan vier weken).
 • Voor alle leerlingen die niet volledig onderwijs kunnen volgen is binnen twee werkweken een aangepast programma beschikbaar. School neemt hierin de regie.
 • Alle leerlingen die de overstap van PO naar VO maken, hebben op de eerste schooldag een passende plek in het V(S)O.
 • Voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is een OPP opgesteld dat voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Het deelname en verwijzingspercentage naar SBO en SO daalt jaarlijks tot op of onder de landelijke verwijzingscijfers.
 • Het percentage leerlingen SBO en SO dat terugstroomt naar een lichtere vorm van onderwijs-ondersteuning stijgt jaarlijks.
 • Het percentage leerlingen SBO en SO dat opstroomt naar een zwaardere vorm van onderwijs-ondersteuning daalt jaarlijks.
Video afspelen

Hoe werkt dit samenwerkingsverband?

Veertien schoolbesturen, met scholen in Best, Eindhoven en Son & Breugel, vormen samen het samenwerkingsverband passend onderwijs PO Eindhoven. Deze schoolbesturen kiezen ervoor om passend onderwijs zoveel als mogelijk binnen het eigen schoolbestuur en volgens eigen schoolbestuurlijke visie vorm te geven.

De missie van het samenwerkingsverband is dat leerlingen in alle verscheidenheid samen en thuisnabij kunnen opgroeien om samen te leven, leren, spelen en werken.

De visie is dat elk schoolbestuur op eigen wijze de verantwoordelijkheid neemt voor passend onderwijs. Op deze manier ontstaan diversiteit en keuzemogelijkheden in het aanbod. Deze visie maakt dat elk schoolbestuur op een eigen manier passend onderwijs vormgeeft en organiseert. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Bij voorkeur op een basisschool thuisnabij, of passend bij de identiteit van ouders. En als het beter is voor de leerling, is er een passende plek op een speciale (basis)school.

Het samenwerkingsverband maakt de gelden voor passend onderwijs over naar de schoolbesturen. En ziet erop toe dat alle schoolbesturen de gezamenlijke afspraken nakomen. Deze afspraken staan beschreven in het ondersteuningsplan (OP) van het samenwerkingsverband.

Hoe werkt dit samenwerkingsverband?

Veertien schoolbesturen, met scholen in Best, Eindhoven en Son & Breugel, vormen samen het samenwerkingsverband passend onderwijs PO Eindhoven. Deze schoolbesturen kiezen ervoor om passend onderwijs zoveel als mogelijk binnen het eigen schoolbestuur en volgens eigen schoolbestuurlijke visie vorm te geven.

De missie van het samenwerkingsverband is dat leerlingen in alle verscheidenheid samen en thuisnabij kunnen opgroeien om samen te leven, leren, spelen en werken.

De visie is dat elk schoolbestuur op eigen wijze de verantwoordelijkheid neemt voor passend onderwijs. Op deze manier ontstaan diversiteit en keuzemogelijkheden in het aanbod. Deze visie maakt dat elk schoolbestuur op een eigen manier passend onderwijs vormgeeft en organiseert. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Bij voorkeur op een basisschool thuisnabij, of passend bij de identiteit van ouders. En als het beter is voor de leerling, is er een passende plek op een speciale (basis)school.

Het samenwerkingsverband maakt de gelden voor passend onderwijs over naar de schoolbesturen. En ziet erop toe dat alle schoolbesturen de gezamenlijke afspraken nakomen. Deze afspraken staan beschreven in het ondersteuningsplan (OP) van het samenwerkingsverband.

en_GB