Informatie 
   voor 
ouders.

Passend onderwijs voor je kind.

Weet wie je kunt bellen!

Veelgestelde vragen

Ouders kunnen hun kind aanmelden op een school van hun keuze. Dat kan een school thuisnabij zijn, of een school passende bij de identiteit van de ouders. Wat een school voor ondersteuningsmogelijkheden heeft staat omschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit SOP staat gepubliceerd op de website van de school.
Elke school biedt ouders de mogelijkheid om hun kind schriftelijk aan te melden. Bij aanmelding zijn ouders verplicht om de school alle informatie te geven die de school nodig heeft om de ondersteuningsbehoefte van de leerling te bepalen.
U heeft als ouder het recht om op elk moment uw kind schriftelijk aan te melden op een school. Staat er geen aanmeldformulier op de website van de school dan stuurt u school een e-mail met het verzoek u per direct een aanmeldformulier te sturen.
Houd er bij aanmelding rekening mee dat het tot tien weken kan duren voordat een school onderzocht heeft of een leerling geplaatst kan worden. Moet er vervolgens nog een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd, dan komt hier nog zes weken bij.

Na schriftelijke aanmelding gaat de zorgplicht van een school in. Dat houdt in dat de school onderzoekt of ze passend onderwijs kan bieden aan de leerling. De school heeft hier zes weken de tijd voor. Deze termijn mag met vier weken worden verlengd, als de school dit voor afloop van de zes weken schriftelijk en met reden heeft doorgegeven aan de ouders. Als de school een passende plek heeft, wordt de leerling ingeschreven. Kan de school niet de ondersteuning bieden die de leerling nodig heeft, dan zoekt de school (met ouders) een andere school die dat wel kan en die bereid is de leerling in te schrijven.
Soms is meteen duidelijk dat een leerling bij aanvang van het onderwijs extra ondersteuning nodig heeft. Het kan ook zijn dat een leerling al ingeschreven is op een school en later blijkt dat de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan aanvankelijk gedacht werd. Ook dan zet de school extra ondersteuning in.
De extra ondersteuning wordt omschreven in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het OPP wordt besproken met de ouders. In het OPP staat het handelingsdeel. Daarin staat wat de school de komende periode aan extra begeleiding in gaat zetten. Ouders kunnen hun inbreng geven, die de school kan (niet moet) verwerken. Vervolgens tekenen ouders het OPP voor akkoord of voor gezien. Een OPP wordt minimaal 1x per jaar met ouders geëvalueerd. Dan wordt ook het nieuwe handelingsdeel besproken.
Is de extra ondersteuning die school kan bieden niet genoeg om de leerling de beste ontwikkelingskansen te geven, dan gaat de school op zoek naar een andere school die beter passend is (zorgplicht). Dat kan een andere reguliere basisschool zijn. Maar ook een speciale basisschool (SBO), of een speciaal onderwijsschool (SO). Denkt school dat SBO of SO het best passend is, dan vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Ouders hoeven hiervoor geen toestemming te geven, maar er wordt bij de TLV-aanvraag wel gevraagd naar hun mening.
Heeft het samenwerkingsverband een TLV afgegeven dan kunnen ouders hiermee hun kind schriftelijk aanmelden bij een SBO- of SO-school van hun keuze. Deze school kijkt vervolgens of zij passend onderwijs kan bieden aan de leerling. Als de school een passende plek heeft, wordt de leerling ingeschreven. Kan de school niet de ondersteuning bieden die de leerling nodig heeft, dan zoekt de school (met ouders) een andere SBO- of SO-school die dat wel kan en die bereid is de leerling in te schrijven (zorgplicht).
Plaatsing op een SBO- of SO-school is in principe tijdelijk. De SBO- of SO-school onderzoekt elk jaar of terugplaatsing naar een lichtere vorm van onderwijsondersteuning tot de mogelijkheden behoort. Dit wordt elk jaar met de ouders besproken bij de evaluatie van het OPP. Is een lichtere vorm van onderwijsondersteuning beter passend dan wordt een terugplaatsingstraject in gang gezet.
Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven (SWV PO3007) is zo ingericht dat de organisatie en uitvoering van passend onderwijs bij de schoolbesturen ligt. Voor ouders houdt dat in dat zij met vragen over passend onderwijs aan hun kind eerst contact opnemen met de leerkracht of intern begeleider (IB’er) van de school waar de leerling zit. Komen ouders en de leerkracht er samen niet uit, dan kan de directie van school aangesproken worden. Ook kan gevraagd worden of iemand vanuit het schoolbestuur aansluit bij gesprekken.
Binnen het samenwerkingsverband kennen we coördinatoren passend onderwijs (CPO). Zowel ouders als school kunnen een CPO om onafhankelijk advies vragen.
Het samenwerkingsverband stelt minimaal 1x per 4 jaar een ondersteuningsplan (OP) vast. In dat OP omschrijft het samenwerkingsverband onder andere de visie, missie, ambities en het beleid. Ouders hebben inspraak in het OP via de ondersteuningsplanraad (OPR).

Wat is passend onderwijs?

Video afspelen

Alle leerlingen kunnen in het samenwerkingsverband een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Door passend onderwijs te bieden zorgen de scholen ervoor dat onze leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Scholen bieden daarom ook extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben.

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle kinderen een plek krijgen die past bij hun mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte;
  • een kind naar een gewone (reguliere) basisschool gaat als dat kan;
  • een kind naar het speciaal (basis)onderwijs gaat als intensievere ondersteuning nodig is;
  • scholen voldoende mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;
  • de kwaliteiten en de onderwijsbehoeften van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
  • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat de school waar de leerling schriftelijk aangemeld of ingeschreven is, verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden. Als een school zelf niet de ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft, zoekt de school met ouders naar een andere school die dat wel kan.

Scholen moeten tenminste allemaal goede basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden.
Naast de basisondersteuning geven scholen ook extra ondersteuning aan leerlingen. Een verplicht persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) draagt bij aan de kwaliteit en geeft informatie aan de ouders over de geboden extra ondersteuning en de doelstellingen voor de leerling.

Video afspelen

Hoe werkt dit samenwerkingsverband?

Veertien schoolbesturen, met scholen in Best, Eindhoven en Son & Breugel, vormen samen het samenwerkingsverband passend onderwijs PO Eindhoven. Deze schoolbesturen kiezen ervoor om passend onderwijs zoveel als mogelijk binnen het eigen schoolbestuur en volgens eigen schoolbestuurlijke visie vorm te geven.

De missie van het samenwerkingsverband is dat leerlingen in alle verscheidenheid samen en thuisnabij kunnen opgroeien om samen te leven, leren, spelen en werken.

De visie is dat elk schoolbestuur op eigen wijze de verantwoordelijkheid neemt voor passend onderwijs. Op deze manier ontstaan diversiteit en keuzemogelijkheden in het aanbod. Deze visie maakt dat elk schoolbestuur op een eigen manier passend onderwijs vorm geeft en organiseert. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Bij voorkeur op een basisschool thuisnabij, of passend bij de identiteit van ouders. En als het beter is voor de leerling, is er een passende plek op een speciale (basis)school.

Het samenwerkingsverband maakt de gelden voor passend onderwijs over naar de schoolbesturen. En ziet erop toe dat alle schoolbesturen de gezamenlijke afspraken nakomen. Deze afspraken staan beschreven in het ondersteuningsplan (OP) van het samenwerkingsverband.

TLV aanvraag: hoe werkt dat?

Video afspelen

Om toegelaten te worden tot het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Elke school kan een TLV aanvragen bij het samenwerkingsverband.
Er zijn enkele wettelijke regels waar een TLV-aanvraag aan moet voldoen. Samenwerkingsverbanden mogen zelf invullen hoe zij deze regels vormgeven.

TLV-aanvragen voor leerlingen die meteen na de zomervakantie willen starten op een S(B)O-school moeten VOOR 24 mei 2024 ingediend zijn. Wordt de aanvraag later ingediend dan kan niet gegarandeerd worden dat de TLV voor de zomervakantie afgegeven is.

 

Het samenwerkingsverband heeft een digitale applicatie voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. Zie voor een verkorte weergave van de procedure het bovenstaande filmpje.

In het bijlagenboek van het ondersteuningsplan staat een uitgebreide omschrijving van de TLV-procedure.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Eén doel: samen voor kinderen.

Iedereen verdient het onderwijs en de ondersteuning die nodig is.

en_GB